برخی دایره‌المعارف‌ها زاویه جدی و خطرناکی با مبانی دینی دارند!

مدیر انتشارات جمال تصریح کرد: متاسفانه برخی دایره المعارف های موجود در کشور، زاویه جدی و خطرناکی با مبانی دینی دارند. به گزارش پای...

ادامه مطلب